On this page of StockholderLetter.com we present the latest annual shareholder letter from Foghorn Therapeutics Inc. — ticker symbol FHTX. Reading current and past FHTX letters to shareholders can bring important insights into the investment thesis.
010234456789

123456748457
7591 343578265
9
82
59  3
7
7
3
 2
      6 9   

- " %.) !4 57591 343575 9 82 5894 !" - 
* 82218+ 5, 4,1 718244 75943! 2"
& (/ 0 12( &( .(.6(0(34(&-"   
5943 2"- " %.) !4 57591 343575 9 82 5894 !" - 
5 4 827343 2 5, 4,1 718244 7
! & ( &    6(& ./& 3
9 33   / 1( 734(&8 "#- 9- 
!  & 4 (& 6(7 0 3 0 
%5: 0  3( /&(  &   6(0 / (.   0 & (&)
6(1 ; &(
 <# <"- %7  ( &  (&=7& . 0   /
%3 7 5361 2(&
 0 &6 &   & &  >   )
3.(  / 0   2734(&)
  4(0  1 27?7 &( 7 (< 
9 34& . (   0 7 (  
%8..&(  /6& 0 6 1(:(07 @( // 0( )
%A 69 .()
(  &  B (1(6  ( 734(&  017.  &( 0 .(89"<# C9#-" 
7(07&  ( &(  (&(.67& 7   7(0  " %4) / (80 8
4& .  7234 1% )
2 3( /( 0 (:0  ( ; 0 &(  (&(.
4 1( /( 0 01  
9 33 7 0' D   ", &E 17(
!4
7(07&  ( &(  (&(.67& 7   7(0  " % ) / (80 8
2 (
4 (2 . ? 1 4 1 &'( 
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLIVKWMXXYQGZWGVMKVZGMHIVV[MS\KVHMTIGMHIG][XM^_`ZTLPMaMJ[SILIMVbJLc dMV5 eZ*
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLIVGZLSMf[ISMHLZTIXMSMgZSLVg[SV[KGLLZaMJLIZG0hZSaMJLIZG0`iHjZTLPMbJLc dMV5 eZ*
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLi0jPKVTIXMHKXXSMgZSLVSMf[ISMHLZNMTIXMHNOaMJLIZG0hZS0`iHjZTLPMaMJ[SILIMVklJPKGUMbJLZT0mh^H[SIGULPM
gSMJMHIGU0nRZGLPViZSTZSV[JPVPZSLMSgMSIZHLPKLLPMSMUIVLSKGLWKVSMf[ISMHLZTIXMV[JPSMgZSLVj\KGHinjPKVNMMGV[NoMJLLZV[JPTIXIGUSMf[ISMRMGLVTZSLPMgKVL
m_HKOVc dMV* eZ5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLPKVV[NRILLMHMXMJLSZGIJKXXOMpMSOFGLMSKJLIpMqKLKrIXMSMf[ISMHLZNMV[NRILLMHg[SV[KGLLZ][XM^_`ZT]MU[XKLIZGaYs
itnhnc^_`ZTLPIVJPKgLMSjH[SIGULPMgSMJMHIGU0nRZGLPViZSTZSV[JPVPZSLMSgMSIZHLPKLLPMSMUIVLSKGLWKVSMf[ISMHLZV[NRILV[JPTIXMVjc dMV* eZ5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLIVKXKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS\KGKJJMXMSKLMHTIXMS\KGZGYKJJMXMSKLMHTIXMS\KVRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGOZSKGMRMSUIGUUSZWLP
JZRgKGOcaMMLPMHMTIGILIZGVZTuXKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS\vuKJJMXMSKLMHTIXMS\vuVRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGO\vKGHuMRMSUIGUUSZWLPJZRgKGOvIG][XM0nNYnZTLPMklJPKGUMbJLc
wKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS
bJJMXMSKLMHTIXMS
5
5
eZGYKJJMXMSKLMHTIXMS
aRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGO *
kRMSUIGUUSZWLPJZRgKGO *
FTKGMRMSUIGUUSZWLPJZRgKGO\IGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLPKVMXMJLMHGZLLZ[VMLPMMlLMGHMHLSKGVILIZGgMSIZHTZSJZRgXOIGUWILPKGOGMWZSSMpIVMH
TIGKGJIKXKJJZ[GLIGUVLKGHKSHVgSZpIHMHg[SV[KGLLZaMJLIZG0hiKjZTLPMklJPKGUMbJLc5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLPKVTIXMHKSMgZSLZGKGHKLLMVLKLIZGLZILVRKGKUMRMGLxVKVVMVVRMGLZTLPMMTTMJLIpMGMVVZTILVIGLMSGKXJZGLSZXZpMSTIGKGJIKX
SMgZSLIGU[GHMSaMJLIZG^_^iNjZTLPMaKSNKGMVYylXMObJLi0`zcac{c|n}niNjjNOLPMSMUIVLMSMHg[NXIJKJJZ[GLIGUTISRLPKLgSMgKSMHZSIVV[MHILVK[HILSMgZSLc5
FTVMJ[SILIMVKSMSMUIVLMSMHg[SV[KGLLZaMJLIZG0niNjZTLPMbJL\IGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMTIGKGJIKXVLKLMRMGLVZTLPMSMUIVLSKGLIGJX[HMHIGLPMTIXIGUSMTXMJLLPM
JZSSMJLIZGZTKGMSSZSLZgSMpIZ[VXOIVV[MHTIGKGJIKXVLKLMRMGLVc~
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSKGOZTLPZVMMSSZSJZSSMJLIZGVKSMSMVLKLMRMGLVLPKLSMf[ISMHKSMJZpMSOKGKXOVIVZTIGJMGLIpMYNKVMHJZRgMGVKLIZGSMJMIpMHNOKGOZTLPM
SMUIVLSKGLxVMlMJ[LIpMZ JMSVH[SIGULPMSMXMpKGLSMJZpMSOgMSIZHg[SV[KGLLZtn^_c0_qY0iNjc~
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLIVKVPMXXJZRgKGOiKVHMTIGMHIG][XM0nNYnZTLPMklJPKGUMbJLjc dMV5 eZ*
sPMKUUSMUKLMRKSQMLpKX[MZTJZRRZGVLZJQPMXHNOGZGYKTTIXIKLMVZTLPMSMUIVLSKGLJZRg[LMHNOSMTMSMGJMLZLPMgSIJMZTLPMSMUIVLSKGLxVJZRRZGVLZJQKVZT [GMh_\
n_nh\LPMXKVLN[VIGMVVHKOZTLPMSMUIVLSKGL VRZVLSMJMGLXOJZRgXMLMHVMJZGHTIVJKXf[KSLMS\WKVKggSZlIRKLMXOiNKVMHZGLPMXKVLSMgZSLMHVKXMgSIJMZGLPMebaqb  XZNKX KSQML
KVZTV[JPHKLMj 0mmc|RIXXIZGc
bVZTrMNS[KSOnm\n_n^LPMSMWMSM^n\`}`\m_^VPKSMVZTLPMSMUIVLSKGLxVJZRRZGVLZJQ\gKSpKX[M _c___0gMSVPKSM\Z[LVLKGHIGUc
0
123425674859 8  6 
 6 8 
  7 

    -!* )./ 01 '223)  ! 
   3 356 * ( * 5
  0 7*)8 *  
  + 9 :'.7*)( 0!: 
  ; < ! 1'2 5= (.) * 
 938

4+
4+
4+
4+
4+
  7 
  " <'*% 2)*$ : *'! > 3) )!?@ 5A$ .' 01 )(%B).0 *<'  * '!0   *7 *(B'  )2?@ 5
1 ( *  
  4 $  */ 0
  C <'!':  ! > = (  )!'!0#!'.5 )2&!'!('.3)!0 )!'!0$  . )2D8 *' )! 
  C# E '! ' / '!0E '. ' / = (.) * #6) <'*% $ %
  , 3)! ).0' 0&!'!('.1 '  ! '!01 88.  ! '*5=' '
  F 3B'!: !'!0= ':*  ! G B#(() ! '! )!#(() ! !:'!0&!'!('.= (.) * 
  F# 3)! *). '!07*)( 0 * 
  F D B * !2)* ' )!
  F3 = (.) * $ :'*0!:&)* :!H * 0( )! B' 7* / ! ! 8 ( )! 
  7  
   I =* ( )* A?J ( / D22( * '!03)*8)*' K)/ *!'!( 
    ?J ( / 3) 8 ! ' )!
   0 1 ( * 5DL! * B8)23 * '! ! 2('.DL! * '!0<'!':  ! '!0$ .' 01 )(%B).0 *<'  * 
   + 3 * '!$ .' )! B8 '!0$ .' 0M*'! '( )! A'!0=* ( )* !0 8 !0 !( 
   ; 7*!(8'.#(() ! '! &  '!01 */( 
  7 N
   " ?JB6 '!0&!'!('.1 '  ! 1(B 0 . 
   4 &)* IOP1  '*5
1:!' * 
0
4;
4;
4;
C0
C;
F;
F"
F4
F4
FC
 I"

 4
 4
 0I
 • shareholder letter icon 5/3/2024 Letter Continued (Full PDF)
 • stockholder letter icon 4/28/2023 FHTX Stockholder Letter
 • stockholder letter icon More "Drugs & Pharmaceuticals" Category Stockholder Letters
 • Benford's Law Stocks icon FHTX Benford's Law Stock Score = 97


FHTX Shareholder/Stockholder Letter Transcript:

010234456789123456748457
7591 343578265
9
82
59  3
7
7
3
 2
      6 9   

- " %.) !4 57591 343575 9 82 5894 !" - 
* 82218+ 5, 4,1 718244 75943! 2"
& (/ 0 12( &( .(.6(0(34(&-"   
5943 2"- " %.) !4 57591 343575 9 82 5894 !" - 
5 4 827343 2 5, 4,1 718244 7
! & ( &    6(& ./& 3
9 33   / 1( 734(&8 "#- 9- 
!  & 4 (& 6(7 0 3 0 
%5: 0  3( /&(  &   6(0 / (.   0 & (&)
6(1 ; &(
 <# <"- %7  ( &  (&=7& . 0   /
%3 7 5361 2(&
 0 &6 &   & &  >   )
3.(  / 0   2734(&)
  4(0  1 27?7 &( 7 (< 
9 34& . (   0 7 (  
%8..&(  /6& 0 6 1(:(07 @( // 0( )
%A 69 .()
(  &  B (1(6  ( 734(&  017.  &( 0 .(89"<# C9#-" 
7(07&  ( &(  (&(.67& 7   7(0  " %4) / (80 8
4& .  7234 1% )
2 3( /( 0 (:0  ( ; 0 &(  (&(.
4 1( /( 0 01  
9 33 7 0' D   ", &E 17(
!4
7(07&  ( &(  (&(.67& 7   7(0  " % ) / (80 8
2 (
4 (2 . ? 1 4 1 &'( 
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLIVKWMXXYQGZWGVMKVZGMHIVV[MS\KVHMTIGMHIG][XM^_`ZTLPMaMJ[SILIMVbJLc dMV5 eZ*
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLIVGZLSMf[ISMHLZTIXMSMgZSLVg[SV[KGLLZaMJLIZG0hZSaMJLIZG0`iHjZTLPMbJLc dMV5 eZ*
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLi0jPKVTIXMHKXXSMgZSLVSMf[ISMHLZNMTIXMHNOaMJLIZG0hZS0`iHjZTLPMaMJ[SILIMVklJPKGUMbJLZT0mh^H[SIGULPM
gSMJMHIGU0nRZGLPViZSTZSV[JPVPZSLMSgMSIZHLPKLLPMSMUIVLSKGLWKVSMf[ISMHLZTIXMV[JPSMgZSLVj\KGHinjPKVNMMGV[NoMJLLZV[JPTIXIGUSMf[ISMRMGLVTZSLPMgKVL
m_HKOVc dMV* eZ5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLPKVV[NRILLMHMXMJLSZGIJKXXOMpMSOFGLMSKJLIpMqKLKrIXMSMf[ISMHLZNMV[NRILLMHg[SV[KGLLZ][XM^_`ZT]MU[XKLIZGaYs
itnhnc^_`ZTLPIVJPKgLMSjH[SIGULPMgSMJMHIGU0nRZGLPViZSTZSV[JPVPZSLMSgMSIZHLPKLLPMSMUIVLSKGLWKVSMf[ISMHLZV[NRILV[JPTIXMVjc dMV* eZ5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLIVKXKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS\KGKJJMXMSKLMHTIXMS\KGZGYKJJMXMSKLMHTIXMS\KVRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGOZSKGMRMSUIGUUSZWLP
JZRgKGOcaMMLPMHMTIGILIZGVZTuXKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS\vuKJJMXMSKLMHTIXMS\vuVRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGO\vKGHuMRMSUIGUUSZWLPJZRgKGOvIG][XM0nNYnZTLPMklJPKGUMbJLc
wKSUMKJJMXMSKLMHTIXMS
bJJMXMSKLMHTIXMS
5
5
eZGYKJJMXMSKLMHTIXMS
aRKXXMSSMgZSLIGUJZRgKGO *
kRMSUIGUUSZWLPJZRgKGO *
FTKGMRMSUIGUUSZWLPJZRgKGO\IGHIJKLMNOJPMJQRKSQITLPMSMUIVLSKGLPKVMXMJLMHGZLLZ[VMLPMMlLMGHMHLSKGVILIZGgMSIZHTZSJZRgXOIGUWILPKGOGMWZSSMpIVMH
TIGKGJIKXKJJZ[GLIGUVLKGHKSHVgSZpIHMHg[SV[KGLLZaMJLIZG0hiKjZTLPMklJPKGUMbJLc5
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLPKVTIXMHKSMgZSLZGKGHKLLMVLKLIZGLZILVRKGKUMRMGLxVKVVMVVRMGLZTLPMMTTMJLIpMGMVVZTILVIGLMSGKXJZGLSZXZpMSTIGKGJIKX
SMgZSLIGU[GHMSaMJLIZG^_^iNjZTLPMaKSNKGMVYylXMObJLi0`zcac{c|n}niNjjNOLPMSMUIVLMSMHg[NXIJKJJZ[GLIGUTISRLPKLgSMgKSMHZSIVV[MHILVK[HILSMgZSLc5
FTVMJ[SILIMVKSMSMUIVLMSMHg[SV[KGLLZaMJLIZG0niNjZTLPMbJL\IGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMTIGKGJIKXVLKLMRMGLVZTLPMSMUIVLSKGLIGJX[HMHIGLPMTIXIGUSMTXMJLLPM
JZSSMJLIZGZTKGMSSZSLZgSMpIZ[VXOIVV[MHTIGKGJIKXVLKLMRMGLVc~
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSKGOZTLPZVMMSSZSJZSSMJLIZGVKSMSMVLKLMRMGLVLPKLSMf[ISMHKSMJZpMSOKGKXOVIVZTIGJMGLIpMYNKVMHJZRgMGVKLIZGSMJMIpMHNOKGOZTLPM
SMUIVLSKGLxVMlMJ[LIpMZ JMSVH[SIGULPMSMXMpKGLSMJZpMSOgMSIZHg[SV[KGLLZtn^_c0_qY0iNjc~
FGHIJKLMNOJPMJQRKSQWPMLPMSLPMSMUIVLSKGLIVKVPMXXJZRgKGOiKVHMTIGMHIG][XM0nNYnZTLPMklJPKGUMbJLjc dMV5 eZ*
sPMKUUSMUKLMRKSQMLpKX[MZTJZRRZGVLZJQPMXHNOGZGYKTTIXIKLMVZTLPMSMUIVLSKGLJZRg[LMHNOSMTMSMGJMLZLPMgSIJMZTLPMSMUIVLSKGLxVJZRRZGVLZJQKVZT [GMh_\
n_nh\LPMXKVLN[VIGMVVHKOZTLPMSMUIVLSKGL VRZVLSMJMGLXOJZRgXMLMHVMJZGHTIVJKXf[KSLMS\WKVKggSZlIRKLMXOiNKVMHZGLPMXKVLSMgZSLMHVKXMgSIJMZGLPMebaqb  XZNKX KSQML
KVZTV[JPHKLMj 0mmc|RIXXIZGc
bVZTrMNS[KSOnm\n_n^LPMSMWMSM^n\`}`\m_^VPKSMVZTLPMSMUIVLSKGLxVJZRRZGVLZJQ\gKSpKX[M _c___0gMSVPKSM\Z[LVLKGHIGUc
0

123425674859 8  6 
 6 8 
  7 

    -!* )./ 01 '223)  ! 
   3 356 * ( * 5
  0 7*)8 *  
  + 9 :'.7*)( 0!: 
  ; < ! 1'2 5= (.) * 
 938

4+
4+
4+
4+
4+
  7 
  " <'*% 2)*$ : *'! > 3) )!?@ 5A$ .' 01 )(%B).0 *<'  * '!0   *7 *(B'  )2?@ 5
1 ( *  
  4 $  */ 0
  C <'!':  ! > = (  )!'!0#!'.5 )2&!'!('.3)!0 )!'!0$  . )2D8 *' )! 
  C# E '! ' / '!0E '. ' / = (.) * #6) <'*% $ %
  , 3)! ).0' 0&!'!('.1 '  ! '!01 88.  ! '*5=' '
  F 3B'!: !'!0= ':*  ! G B#(() ! '! )!#(() ! !:'!0&!'!('.= (.) * 
  F# 3)! *). '!07*)( 0 * 
  F D B * !2)* ' )!
  F3 = (.) * $ :'*0!:&)* :!H * 0( )! B' 7* / ! ! 8 ( )! 
  7  
   I =* ( )* A?J ( / D22( * '!03)*8)*' K)/ *!'!( 
    ?J ( / 3) 8 ! ' )!
   0 1 ( * 5DL! * B8)23 * '! ! 2('.DL! * '!0<'!':  ! '!0$ .' 01 )(%B).0 *<'  * 
   + 3 * '!$ .' )! B8 '!0$ .' 0M*'! '( )! A'!0=* ( )* !0 8 !0 !( 
   ; 7*!(8'.#(() ! '! &  '!01 */( 
  7 N
   " ?JB6 '!0&!'!('.1 '  ! 1(B 0 . 
   4 &)* IOP1  '*5
1:!' * 
0
4;
4;
4;
C0
C;
F;
F"
F4
F4
FC
 I"

 4
 4
 0Ishareholder letter icon 5/3/2024 Letter Continued (Full PDF)
 

FHTX Stockholder/Shareholder Letter (Foghorn Therapeutics Inc.) | www.StockholderLetter.com
Copyright © 2023 - 2024, All Rights Reserved

Nothing in StockholderLetter.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy.